Welke competenties wil jij ontwikkelen in jouw organisatie?

Zelfleiderschap

De laatste jaren verwachten organisaties een groter aanpassingsvermogen, resultaatsgerichtheid en meer initiatief van hun medewerkers. Omgaan met veranderingen, prioriteiten aanpassen, de tijd optimaliseren, de loopbaan vormgeven, leersituaties opzoeken, hiervoor is zelfleiderschap nodig.

Om dit zelfleiderschap effectief op te pakken, hebben medewerkers competenties nodig. Deze competenties ontwikkelen ze in deze modules.

Intern communiceren

Om elkaar te begrijpen en om zich met elkaar verbonden te voelen, is effectieve communicatie cruciaal. Geen goede samenwerking zonder communicatie. Communicatie is de sleutel om informatie uit te wisselen of om iets te onderzoeken.

Kwalitatief communiceren, lijkt eenvoudiger dan het is. Het vraagt van alle medewerkers in de organisatie een reeks communicatiecompetenties die in deze modules ontwikkeld worden.

Extern communiceren

Organisaties communiceren ook extern. Elke medewerker komt op de één of andere manier in contact met klanten, met de burger, met belangengroepen. Elke medewerker schrijft wel eens een mail of reageert mondeling op een vraag.

De medewerker vertegenwoordigt op zulke momenten het bedrijf, toont de waarden en de belangen van de organisatie. Om dit op een kwalitatieve manier te doen, hebben de medewerkers de competenties nodig die ze in deze modules ontwikkelen.

Samenwerken

Samenwerken is soms uitdagend. Teamleden verschillen van elkaar op het vlak van persoonlijkheid, waarden, visie, vaardigheden, … Men verwacht dat teamleden constructief samenwerken om resultaten in de organisatie neer te zetten.

Inzicht hebben in elkaars eigenheid en een gemeenschappelijke visie hebben, maken het makkelijker de organisatiedoelen te behalen. De competenties die hiervoor nodig zijn, kunnen teamleden aanleren of versterken in volgende modules.

Vergaderen

Vergaderingen zijn noodzakelijke activiteiten in lerende, hybride of veranderende organisaties. Vergaderingen zijn zinvol om informatie te verspreiden, om de voortgang van het werk te bespreken, ervaringen uit te wisselen of oplossingen te zoeken.

Naast de klassiekere vergadertechnieken, zijn om die reden meer oplossingsgerichte, faciliterende vaardigheden nodig. De deelnemers ontwikkelen deze in volgende modules.

Bouwen aan een veilige feedbackomgeving

Een feedbackomgeving is veel meer dan constructieve feedback geven. Bij een feedbackomgeving zijn mensen beschikbaar, doen ze hun mond open, weten ze van elkaar waarmee ze bezig zijn en worden problemen of kansen openlijk besproken.

Organisaties, afdelingen en teams kunnen stap voor stap een feedbackomgeving ‘bouwen’ waarin men zich psychologisch veilig voelt. Om dit te bereiken, zetten teamleden een reeks competenties in die ze ontwikkelen in een aantal modules.

Weerstand en conflicten aanpakken

Soms is er weerstand of ongenoegen in het team. Wanneer dit uitgroeit tot een conflict tussen mensen, bedreigt dit de werking. Niet elke onenigheid is negatief. Zo kunnen taakconflicten bijdragen aan innovatie.

Omgaan met ongenoegen, weerstand en conflicten vraagt geen one-fits-all aanpak. De aanpak hangt af van de veiligheid, het soort conflict en het voorwerp. Het spreekt voor zich dat medewerkers hiervoor verschillende competenties inzetten. Deze komen aan bod in volgende modules.

Intern opleiden

Veel van ons leren vindt plaats op de werkplek. Meestal gebeurt dit op informele wijze. Toch kiezen organisaties er vaak voor om mensen op formele manieren op te leiden. Vooral voor vaktechnische competenties tijdens werkplekleren is dit het geval.

De competenties die de opleider inzet, hangen af van de context, de lerende, de plaats, het format en het doel. De opleider kan deze verwerven in volgende modules.

Leidinggeven

Een leidinggevende geeft dagelijks richting aan het team. De leidinggevende luistert, stimuleert de samenwerking en begeleidt de teamleden om resultaten te halen.

Leidinggevenden bezitten hiervoor een aantal basiscompetenties zoals duidelijkheid geven, motiveren, coachen en betrekken. Deze competenties ontwikkelt de leider in een reeks modules.

Leidinggeven aan uitdagingen

Soms is de startpositie van het team niet optimaal. Ook de richting waarin het team beweegt, kan uitdagend zijn. Sluimerende conflicten, rolonduidelijkheid of een verandering zijn hier voorbeelden van.

Leidinggevenden gebruiken specifieke vaardigheden om deze uitdagingen constructief en goed overdacht aan te pakken. Ze  ontwikkelen deze in volgende modules.

Scroll naar boven